Algemene voorwaarden, MeX opleidingen - februari 2020
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt MeX opleidingen aangeduid als: MeX

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MeX en een deelnemer aan de opleiding of een opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3 Inschrijving en bedenktijd.

1. Inschrijving voor een opleiding gebeurt door middel van het bij voorkeur digitaal inleveren van een aanmeldformulier. Na inlevering van het formulier wordt een factuur toegezonden (als al ver voor aanvang wordt aangemeld kan dit even op zich laten wachten) die binnen 14 dagen betaald moet worden. Pas na betaling is de inschrijving definitief. MeX houdt zich aan de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
2. Bij annulering uiterlijk een maand voor aanvang van de opleiding wordt de helft van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
3. Bij annulering (minder dan een maand ) voor aanvang van de opleiding moet de ingeschreven het volle bedrag betalen en wordt degene automatisch ingeschreven voor de volgende lichting.
4. Voor overige activiteiten zoals bijvoorbeeld een presentatie of teambuilding geldt dat een overeenkomst tussen MeX en een opdrachtgever tot stand komt door een ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de totstandkoming van een overeenkomst verplicht MeX zich, naar beste inzicht en vermogen in te spannen om de opdracht conform de afspraken uit te voeren.
2. Vragen die de deelnemer dan wel opdrachtgever stelt aan MeX worden binnen 2 weken schriftelijk of mondeling afgehandeld.
3. MeX heeft het recht een opleiding te annuleren of een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige aanbetaalde bedrag.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (meestal de duur van de opleiding), tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Mocht MeX door onverhoopte omstandigheden niet in staat zijn de gemaakte afspraken na te komen, dan gaat artikel 12.7 in werking.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 Annulering en verhindering

1. Annulering van een opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven dient per email/schriftelijk te geschieden. De datum van de email/poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
2. De 66 accreditatiepunten worden verleend bij 100% deelname en bij het voldoende halen van de eindopdracht. Uitzondering hierbij is dat wanneer een deelnemer maximaal een halve dagdeel niet aanwezig kan zijn, de deelnemer een vervangende opdracht krijgt en deze met een voldoende is beoordeeld.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1. MeX behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
2. Alle door MeX geschreven en verstrekte stukken (reader en andere losse stukken.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van MeX worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij sprake is van een andere auteursrechthebbende op het werk.
3. MeX behoudt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis of materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie (tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven) ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de deelnemer of opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan MeX te worden gemeld. Dit geldt ook wanneer MeX in gebreke blijft met het verrichten van werkzaamheden.
2. Indien een klacht gegrond is, zal MeX de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. MeX is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10 Honorarium

Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met MeX dat voor de geleverde diensten een bepaald bedrag of honorarium wordt vastgesteld. Daarnaast kunnen materiaal-en reiskosten worden berekend.

Artikel 11 Betaling

1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
2. In overleg is betaling van de gehele vordering in 2 delen mogelijk. De datum van de tweede betaling gaat in overleg. Dit zal geschieden door middel van een automatische overschrijving. Opdrachtgever dient iedere deelfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
3. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is MeX gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van MeX om schadevergoeding te vorderen.
4. Zowel MeX als de deelnemer of opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beƫindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verklaard is, dan wel-in het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is-onder curatele is gesteld of overlijdt. Gerechtelijke en incassokosten worden indien van toepassing gevorderd overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijk tarieven.
5. Mocht MeX haar verplichtingen niet na kunnen komen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan krijgt MeX 30 dagen de tijd om met een voorstel of een oplossing te komen. Dit kan behelzen uitstel of verschuiven van de opleiding(sdag )naar een later tijdstip of tijdelijke vervanging door een andere docent. Indien MeX in gebreke blijft met het presenteren van een oplossing of er geen overeenkomst over de oplossing gevonden wordt tussen beide partijen, zal te veel betaald cursusgeld gerestitueerd worden, te rekenen vanaf de datum dat MeX in gebreke bleef.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Indien MeX aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Deelname aan de opleiding en gebruik en toepassing van lesmateriaal gebeurt vrijwillig en is voor eigen risico. MeX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor effecten van lesmateriaal op de deelnemers of derden.
2. Voor het overige is de aansprakelijkheid van MeX, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MeX beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van MeX.
4. MeX is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop MeX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MeX niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. MeX heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MeX haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van MeX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien MeX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 Klachten en geschillen

1. Geschillen worden in eerste instantie besproken door beide partijen. MeX zal er alles aan doen om binnen 14 dagen na het bekend worden van de klacht tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. Alle klachten worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en aandacht behandeld.
2. Indien beide partijen er niet uit komen, zullen de klachten binnen 30 dagen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenpersoon te weten Marloes Wentink
marloeswentink@hotmail.com Zij heeft het recht beide partijen te horen en binnen 30 dagen te komen met een bindend advies. De persoon registreert iedere klacht schriftelijk en bewaart hiervan een afschrift gedurende 5 jaar.
3. Indien bemiddeling door de klachtenpersoon niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar MeX gevestigd is. Het oordeel door de rechter is bindend.
4. Op overeenkomsten tussen MeX en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Voor informatie en aanmelding

Madelon Smits
Tel - 06 44 55 41 69
Email - m.smits@mexhelpt.nl
FvB : 100863

Xaviera van Maanen
Email - x.v.maanen@mexhelpt.nl
SKJ: 110009714

Opleiding BTmG en TOJ
L.J.Costerstraat 5
6827 AR Arnhem

KvK: 66312973
Rabobank: NL76 RABO 0311 7649 32

Downloads
Aanmeldformulier
Algemene voorwaarden